Sunday, September 02, 2012

یازده شهریور هشتاد و هفتیازده دقیقه مانده به پایان روزی که چهار سال پیشش شروع چهار سال بهترین دوران زندگیم بود.
و این بهترین همچنان ادامه دارد
برای بهترینم
برای زندگیم
برای تو
برای منی که ما شد